Om PÅ TVERS

PÅ TVERS er et tverrfaglig seminar for lærere som underviser i norsk, samfunnsfag, naturfag og geografi på videregående skole. 

Ja da, vi vet at bærekraftig utvikling har vært målfestet i flere fag i årevis, og vi vet også at flere skoler allerede jobber med dette emnet på tvers av fag. Likevel er vi sikre på at mange synes det er utfordrende å finne tid i en hektisk skolehverdag til å planlegge tverrfaglige prosjekter sammen og at det kan være greit å få litt hjelp til å komme i gang.

Med Gyldendals tverrfaglige seminar PÅ TVERS går vi i dybden på temaet bærekraftig utvikling og tilbyr vg1-lærere i samfunnsfag, naturfag, geografi og norsk et konkret undervisningsopplegg som har til hensikt å øve elevene i kritisk tenkning og etisk bevissthet.

Opplegget består av tre deler. Gjennom de tre delene vil elevene jobbe med overordnede ferdigheter som kildevurdering, teksttolkning og kritisk lesing, og de vil teste ut dybdelæring gjennom arbeid med en konkret problemstilling.

Siste del omhandler det som gjerne kalles «handlingskompetanse» der elevene skal bli mer bevisst sin egen rolle og påvirkningsmulighet i samfunnet. Selv om hovedvekten ligger på temaer knyttet til bærekraftig utvikling, vil opplegget indirekte trekke veksler på de to andre fagovergripende temaene i Fagfornyelsen også.

Til alle delene tilbys detaljerte oppdrag, kilder og undervisningsmateriell samt forslag til ulike vurderingssituasjoner. Undervisningsopplegget er fleksibelt og det er mulig å blant annet legge til fag, slik som engelsk, eller trekke fra fag om ønskelig.

Vi legger opp til et aktiviserende seminar i form av små workshops der dere som deltar vil få teste ut deler av undervisningsmateriellet og diskutere/vurdere det sammen med andre faglærere. I tillegg til praktisk utprøving vil programmet bestå av fagovergripende foredrag tilknyttet tematikken.

Vi håper å se deg og minst én av kollegene dine der.